*****

چنس یک باغبان خانه‌زاد و شیرین عقل است که از بچگی درون خانه‌ای ثروتمند بزرگ شده و در باغ محصور آن کار کرده و نهایت ارتباط او با جهان خارج تلویزیون اتاقش است. با مرگ صاحباخانه و رفتن تنها خدمتکارش، چنس مجبور می‌شود چمدانش را ببندد و برای اولین بار پا به جهان خارج از خانه بگذارد، جهانی که تقریبا جز باغبانی و نگهداری از گیاهانش، هیچ از آن نمی‌داند.